For the surname: SZANTO

Full Name Suburb State Year
Miklos SZANTOWestern Australia1979
Steven SZANTOWestern Australia1998
Debra SZANTOVictoria2007
Debbie SZANTOVictoria2007
Relatives SZANTOVictoria2007
Relatives SZANTOVictoria2007
Relatives SZANTOVictoria2007
Relatives SZANTOVictoria2007
Relatives SZANTOVictoria2007
Relatives SZANTOVictoria2007
Louis SZANTOQueensland2010