For the surname: SZAKACS

Full Name Suburb State Year
Eva SZAKACSVictoria2006