Listing

For the surname: OzzzzzNEILE

Full Name Suburb StateYear
Henry OzzzzzNEILEGuildfordWestern Australia1983
Joseph OzzzzzNEILEMerrylandsWestern Australia2000
Kevin OzzzzzNEILEWestern Australia1996
Leslie OzzzzzNEILEWoy WoyWestern Australia1981
Leslie OzzzzzNEILEMetford, formerly of Kotara SouthWestern Australia2001
Noel OzzzzzNEILEBuff PointWestern Australia1984
Richard OzzzzzNEILEHillview, formerly of BingaraWestern Australia1968
Robert OzzzzzNEILEat Newlands Mine Mackay Qld, formerly of MuswellbrookWestern Australia2004
Amy OzzzzzNEILEMerrylandsWestern Australia1980
Bessie OzzzzzNEILEHarbordWestern Australia1977
Elizabeth OzzzzzNEILEKeiravilleWestern Australia1984