Listing

For the surname: OzzzzzNEALL

Full Name Suburb StateYear
Grace OzzzzzNEALLat Rylstone District Hospital, Kandos, formerly of LinburnWestern Australia1969
Olive OzzzzzNEALLBlakehurstWestern Australia1972
Clarice OzzzzzNEALLWestern Australia1997