For the surname: FUTON

Full Name Suburb State Year
Dorothea FUTONWestern Australia1973